Salgs- og leveringsbetingelser

TZACHO er i det følgende benævnt sælger.

1. Regelgrundlaget

Nærværende betingelser er en del af vores tilbud/ordrebekræftelse/faktura. Fravigelser af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt er angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og sælger skriftligt har accepteret fravigelsen.

2. Tilbud

Tilbud bortfalder, medmindre andet er angivet 60 dage efter købers modtagelse heraf. Sælger er berettiget til at tilbagekalde tilbud til enhver tid, og der er først indgået en for sælger bindende aftale, når køber har modtaget ordrebekræftelse fra sælger.

Køber skal ud over købesummen betale de for kontraktforholdet til enhver tid gældende momsbeløb, told, miljøbidrag og øvrige afgifter/skatter.

Sælger har ret til at ændre priser anført i prislister m.v. Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Skriftlig reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.

3. Levering

Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelsen Ab Fabrik.

Køber bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor sælger oplyser køber om, at varen er klar til afhentning/transport.

Selvom det aftales, at sælger skal forestå leveringen, bærer køber fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod sælger.

Såfremt køber ikke rettidigt afhenter varen, er sælger berettiget, men ikke forpligtet til, for købers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

4. Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold

Varen skal betales kontant, inden varen forlader sælgers adresse, medmindre andet aftales. Ved forsinket betaling er køber pligtig at betale rente 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Hvis sælger kræver det, skal køber senest 10 arbejdsdage forud for varens afsendelse stille betryggende sikkerhed for bruttokøbesummens rettidige betaling i form af bankgaranti ved dansk pengeinstitut. Sælger har ejendomsforbehold i varen indtil fulde betaling er sket.

5. Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

I tilfælde af købers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at køber må antages at ville være ude af stand til at betale sælgers krav, når det forfalder, har sælger tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom sælger ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre køber straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, sælger måtte have mod køber.

Sælger har ret, men ikke pligt, til at sælge varen for købers regning 15 dage efter, at sælger skriftligt har meddelt køber, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt køber ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen.

6. Tidsplan og forsinkelse

De af sælger meddelte tidspunkter for aflevering af varen er alene vejledende.

Sælger har ret til tidsfristforlængelse og erstatningsfri ophævelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt m.v.

Forsinkelse berettiger ikke køber til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

7. Mangler

Sælger hæfter ikke for garantier givet af tredjemænd, herunder sælgers leverandører, forhandlere m.v. 

Sælger hæfter ikke for forhold, som skyldes normalt slid, eller forhold begrundet i købers behandling af varen, såsom forringelse ved manglende vedligeholdelse.

Ved mangler har sælger ret, men ikke pligt, til at foretage afhjælpning og/eller ombytning. Sælger vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske. Ved reparation skal omkostninger til demontering, transport samt genmontering afholdes af køber. Under eventuel transport bærer køber risikoen for varen.

Såfremt sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan køber ikke rejse andre krav mod sælger, herunder krav om erstatning.

Køber bærer risikoen for hændelig skade på varen under opbevaring og transport. Køber har bevisbyrden for, at en skade skyldes sælgers culpøse adfærd/forhold.

Mangler ved varen berettiger ikke køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Sælgers erstatningsansvar er maksimalt den mellem køber og sælger aftalte kontraktsum.

8. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9. Produktansvar

Sælgers produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. Sælger kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

10. Reklamation og forældelse

Reklamation skal ske skriftligt for at virkning i forhold til sælger.

Reklamation skal ske skriftligt for at have virkning i forhold til sælger.

Ved synlige mangler skal købers reklamation fremkomme straks ved modtagelsen af varen.

I øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor manglen ikke er synlig ved modtagelsen, skal påtale ske uden ugrundet ophold efter, at manglen burde være konstateret af køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og senest 6 måneder efter modtagelsen af varen.

På alt leveret udstyr, maskiner, pumper og grej skal påtale ske straks ved synlige mangler, og i øvrige tilfælde uden ugrundet ophold efter, at manglen burde været konstateret af køber eller andre ved sædvanlig brug m.v., og dog senest det førstkommende af følgende to tidspunkter: 12 måneder efter modtagelsen eller efter 2000 timers brug.

Forsinkelse skal påtales straks.

Sag mod sælger skal anlægges senest 13 måneder efter leveringstidspunktet. Købers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at køber mister samtlige krav mod sælger. Sælger kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af køber.

11. Værneting og lovvalg

Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Køber er pligtig at lade sig medinddrage i en eventuel sag mellem sælger, transportøren, leverandøren m.v., uanset i hvilket forum en sådan sag måtte versere.

Danske retsregler finder anvendelse.

Tillæg til Salgs- og leveringsbetingelser

Dette tillæg til TZACHOs salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt det ved køb eller ved særskilt kontrakt aftales, at TZACHO, herefter benævnt sælger, skal forestå reparation, service eller ombygning af købers maskine.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse ved aftale om reparation, service eller ombygning med nedennævnte fravigelser/tilføjelser:

A. Pris

Arbejdet udføres efter særskilt tilbud eller efter regning. Betaling skal ske 5 dage fra fakturadato. Manglende rettidig betaling medfører krav om betaling af rente fra fakturadato med den i pkt. 4 anførte rentesats. Sælger kan kræve forudgående sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.

B. Ansvar/mangler i forbindelse med reparations-, service- eller ombygningsydelsen

Køber bærer risikoen for hændelig skade på købers maskine i tidsrummet, hvor maskinen er i sælgers varetægt, samt under transport.

Ved ombygning påtager sælger sig intet ansvar for, at varen efter ombygning opfylder bestemte krav, har en bestemt funktionalitet m.v. Sælger påtager sig videre intet ansvar for ombygningens lovlighed eller hensigtsmæssighed.

Der henvises i øvrigt til pkt. 7, 8, 9 og 10. Det fremhæves særligt, at mangler ikke berettiger køber til erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Sælgers erstatningsansvar kan maksimalt udgøre 10 pct. af reparations-/service-/ombygningsbeløbet ekskl. moms.

C. Tidsfrister for ydelsen

Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, gælder der ingen tidsramme for ydelsen. De af sælger meddelte tidspunkter for udførelsen af reparationen, servicen og/eller ombygningen er alene vejledende.

Sælger har ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse af aftalen, såfremt opgavens løsning forlænges eller vanskeliggøres på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt fragt problemer m.v. Tilsvarende har sælger ret til tidsfristforlængelse eller erstatningsfri ophævelse, såfremt reparationen, servicen eller ombygningen m.v. viser sig væsentligt vanskeligere end sælger burde have forudset på kontraktsindgåelsestidspunktet.

Forsinkelse berettiger ikke køber til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger.

Download betingelser

Seneste ændring: 24-10-2019